Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

cmentarz

CMENTARZ

POKŁADNE:

Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycie miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą zarządcy cmentarza.

PROLONGATA:

Ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Należy jej dokonać pół roku przed upływem 20 lat. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny – krótszy – uzgodniony z zarządem cmentarza okres.

UWAGA!

Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. zarząd cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania tam innego zmarłego. Wskazane jest, w miarę możliwości, powiadomienie osoby opiekującej się grobem o takim zamiarze.

Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki zarząd cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenia i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na następnych 20 lat. Osobie, która mimo upływu terminu nie dokonała przedłużenia zgodnie z wymienionymi wyżej warunkami, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadanego miejsca oddanego przez zarząd cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal regularnie odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

JAKI JEST CEL WPŁYWÓW Z POKŁADNEGO?

Wpływy z pokładnego z prawem na ustawienie nagrobków oraz prolongat i rezerwacji miejsc są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną i ubezpieczenia cmentarza.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich.
 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii i ma do pomocy wyznaczonego pełnomocnika, który w jego imieniu pilnuje porządku.
 3. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty, tzw pokładne.
 4. Czas pogrzebu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza (proboszczem parafii) w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć: oryginał aktu zgonu oraz dokument przeznaczony dla administracji cmentarza
 5. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 6. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu./ust. O cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.Nr23 poz.295 z dnia 2.03.2000/
 7. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe, lub rodzina zmarłego) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (to samo dotyczy miejsc zarezerwowanych). Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 8. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót przy grobie, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 9. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.; ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, naprawę, bądź wymianę płyty czy tablicy.
 10. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii z rysunkiem i wymiarami zewnętrznymi nagrobka. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 11. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace w dni powszednie od 9,00 – 17,00 tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie od administratora cmentarza.
 12. Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.
 13. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.
 14. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 15. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu (do śmietników nie wolno wrzucać pozostałości po zmianie nagrobka).
 16. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
 17. Cmentarz jest wpisany w rejestr zabytków i podlega ochronie prawa.
 18. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży lub innych przyczyn.
 19. ZABRANIA się:
  1. Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
  2. Wprowadzania psów i innych zwierząt, zanieczyszczania cmentarza,
  3. Samodzielnego sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów,
  4. Wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
  5. Palenia papierosów i picia alkoholu, hałasowania na cmentarzu
 20. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w biurze parafialnym u Ks. Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

Administrator cmentarza